Regulamin

Regulamin serwisu drluke.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach serwisu internetowego drluke.pl w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Usługodawca – „DR LUKE Łukasz Trzeciak” wykonujący działalność leczniczą pod adresem: 35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 36/13  NIP 813-349-16-27, REGON 470860187, adres e-mail: kontakt@drluke.pl, nr telefonu +48 724-214-771,
  2. Serwis – serwis internetowy Usługodawcy prowadzony pod domeną drluke.pl,
  3. Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Serwisie,
  4. Usługa – usługa medyczna, specjalistyczna konsultacja lekarska (e-wizyta), świadczenie medyczne.

§ 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W celu zapewnienia prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Użytkownik powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
  2. posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet; wyłączenie akceptacji plików cookies i skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony Serwisu,
  3. aktywne konto poczty e-mail.
 2. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
  1. w przypadku korespondencji mailowej – aktywnego konta poczty e-mail,
  2. w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowania komputerowego obsługującego pliki danego rodzaju, w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .txt, .jpg etc.
 3. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Użytkownikiem.
 5. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. W ramach Serwisu oferowane są następujące usługi: specjalistyczne konsultacje lekarskie za pośrednictwem środków łączności tzw. e-wizyty.
 2. Nabycie usługi medycznej przez Użytkownika wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej Serwisu oraz uiszczenia płatności.
 3. Nabycie usługi nie wymaga utworzenia konta w Serwisie.

§ 4. Warunki nabywania usług

 1. Szczegółowe informacje znajdujące się na stronach Serwisu dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).
 2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług, Użytkownik powinien wypełnić w Serwisie formularz zamówienia, podając w nim następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,

a następnie uiścić przedpłatę w formie zaliczki w wysokości 100% ceny e-wizyty wskazanej w cenniku

 1. Podanie danych przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Usługobiorcy oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, lub w przypadku jej ograniczenia posiadaniu niezbędnej zgody opiekuna prawnego.
 2. Wszystkie ceny uwidocznione w Serwisie podane są w złotych polskich i są cenami brutto.
 3. Przedpłaty można dokonać za pomocą kanałów płatności dostępnych na Stronie internetowej w zakładce „Umów wizytę” W przypadku płatności przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy – realizacja konsultacji odbędzie się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Usługodawcy.

§ 5. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Usługodawcę Użytkownik może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
 2. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane:
  1. drogą mailową na adres: kontakt@drluke.pl,
  2. drogą pocztową na adres: DR LUKE Łukasz Trzeciak, ul. Hetmańska 36/13, 35-045 Rzeszów.
 3. Użytkownik w reklamacji powinien wskazać:
  1. swoje imię i nazwisko,
  2. dane pozwalające zidentyfikować transakcję,
  3. przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,
  4. dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Użytkownikiem po rozpatrzeniu reklamacji.
 1. Jeżeli dane podane przez Użytkownika nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z nim w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 3. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.

§ 6. Odwołanie lub zmiana terminu wizyty

 1. Odwołanie wizyty w zarezerwowanym terminie możliwe jest najpóźniej 24 h przed tym terminem. W przypadku braku stawiennictwa na umówionej wizycie i braku odwołania we wskazanym terminie, uiszczona przedpłata nie podlega zwrotowi.
 2. Odwołanie zarezerwowanego terminu wizyty jest możliwe przez wysłanie wiadomości e-mail na adres email Usługodawcy podany w Regulaminie : kontakt@drluke.pl Usługodawca nie przewiduje innej możliwości odwołania rezerwacji.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu wizyty najpóźniej na godzinę przed terminem. W razie odwołania Usługodawca zaproponuje Pacjentowi nowy termin wizyty. W przypadku braku akceptacji nowego terminu wizyty lub niezaproponowania go Usługodawca zwróci
  Pacjentowi całość uiszczonej przedpłaty. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.
 4. Usługodawca dokona zwrotu przedpłaty w terminie 7 dni od dnia odwołania zarezerwowanego terminu wizyty zgodnie z Regulaminem.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje po zrealizowaniu usługi medycznej na rzecz Użytkownika, jak również w przypadku, kiedy usługa medyczna nie została zrealizowana z winy Użytkownika.

§ 7. Informacje dodatkowe

 1. Konsultacje odbywają się drogą telefoniczną w języku polskim lub angielskim. Istnieje możliwość odbycia konsultacji wideo/chat po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Usługodawcy. Pacjenci posiadający zagraniczny numer telefonu wykonują połączenie na własny koszt.
 2. English-speaking patients are welcome.
 3. E-wizyty realizowane są zgodnie z kalendarzem dostępności zamieszczonym na stronie internetowej www.drluke.pl w zakładce „Umów Wizytę”.
 4. Nie ma możliwości uzyskania recept na leki z grupy I-N lub II-P (Rx-w / Rp-w).
 5. Dla kontynuacji leczenia przewlekłego oraz refundacji, konieczne będzie przedstawienie zaświadczenia/dokumentacji medycznej od lekarza specjalisty o postawionym rozpoznaniu i zaleconym leczeniu. Brak zaświadczenia lekarskiego lub odmowa wypisania recepty/zwolnienia z
  przyczyn medycznych nie uprawnia do zwrotu opłaty za konsultację.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca nie wystawia faktur, rachunków ani paragonów – dowodem zapłaty jest potwierdzenie przelewu.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca jest uprawniony do dokonania zmian niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiany Regulaminu będą niezwłocznie po ich dokonaniu publikowane na stronie internetowej Usługodawcy www.drluke.pl.
 3. Wszelkie spory między Usługodawcą a Pacjentem będą rozstrzygane w sposób polubowny.
 4. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Usługodawcą, a Pacjentem, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Usługodawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.